Projectes en marxa

Estem treballant per aconseguir recursos materials, humans i tecnològics per poder aportar solucions als problemes més intensos que hi ha a la zona d'influència entre les ciutats de Fes i Taza.

El Marroc és un país que lluita per aconseguir la modernitat, amb un creixement sostingut i aperturista. La població local té el compromís de ser responsable amb llur propi futur i s'implica amb els mitjans i les solucions que aportem, gràcies a la vostra col·laboració.

Octubre 2019

Cursos de formació per a professors d'educació infantil, a Taza.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona

Agost 2019

Construcció de banys escolars a la zona de Thala.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona

Juny 2019

Canalització d'aigua potable a la zona d'Ait Sagrogen.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona

ALTRES DESTINACIONS